Затвори
Моят профил
Опции
GET 20% OFF

By subscribing to our newsletter

  • Моята Количка

Политика за поверителност

           

            В качеството си на администратор на лични данни, "КЕРАТОН " ООД  има задължение да Ви информира за личните данни, които събира, целите за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защита на обработваните данни, какво да очаквате, когато обработваме Вашите лични данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изиксванията на Регламент /ЕС/2016/679 на ЕС и приложимите актове на Република България.  

За контакт с " КЕРАТОН " ООД :

София 1505, ул. „Оборище” № 131-135

Електронна поща:  keraton@einet.bg

Интернет страница: www.keraton.bg

 

Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани лични данни

"КЕРАТОН " ООД събира и обработва лични данни на основания, позволени от българското и европейското  законодателство при осъществяване на своята дейност.  

Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, се обработва за следните цели :

-      Човешки ресурси

-      Контрагенти/клиент, доставчик, дистрибутор и т.н./   

-      за преддоговорни отношения

-      видеонаблюдение

-      жалби, сигнали, запитвания и други искания

-      уведомления за нарушения за сигурността на данните 

-      изпълнение на други функции, определени от закона

При събирането и обработването на личните данни Дружеството се съобразява с основните принципи при обработването им, регламентирани в чл. 5 на Регламент /ЕС/2016/679 на ЕС („Принципи, свързани с обработването на личните данни“), като: добросъветна и прозрачна обработка при спазване изискванията на закона и обработване по начин, който гарантира необходимото ниво на сигурност; точност на данните и свеждането им до минимум; съхраняване  във форма, която позволява идентифициране на субекта на личните данни за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които същите се обработват.

Човешки ресурси

За целите на управлението на човешки ресурси се обработват лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на дружеството, като събраните данни се използват само за целта и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон  и при спазване на подходящите мерки за защита на личните данни.

В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.

Във връзка с изпълнението на трудови или служебни правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове.

Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредбата за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Контрагенти

В изпълнение на своите дейности "КЕРАТОН" ООД обработва лични данни на физически  и юридически лица за изпълнение на договорите, които сключва.

Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация не се предоставя на трети лица само, освен ако е налице законово основание за получаване на данните или те не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Преддоговорни отношения

В изпълнение на дейност по преддоговорни отношения събирането на лични данни е в минимален обем, достатъчен само за извършване на необходимите дейности.

Видеонаблюдение

В "КЕРАТОН" ООД се извършва видеонаблюдение с охранителна цел. Достъп до записите   имат определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения.

Жалби, сигнали и други искания

Жалби, сигнали и други искания във връзка с дейността на "КЕРАТОН" ООД, следва да бъдат подписани и  се подават писмено до адреса на дружеството или по електронен път на посочетаната по -горе електронна поща, което изпращане следва да бъде документирано.

При обработването на информацията, съдържаща се в жалбите, сигналите и другите искания, изпратени до " КЕРАТОН" ООД  се обработват само лични данни, относими към конкретния случай. Данните от тях, могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

Уведомления за нарушения за сигурността на данните

„КЕРАТОН“ ООД изпраща надлежно уведомление до физическите лица, когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за правата и свободите на засегнатите лица .В случай, че нарушението на сигурността на данни обхваща голям брой субекти на данни и е невъзможно изпращането на индивидуално уведомление се прави    публично съобщение или се предприема друга подобна мярка за еднаква степен на ефективна информиранност.

Предаване на лични данни и съгласие

"КЕРАТОН" ООД не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните, сключен договор, изрично съгласие или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Когато дружеството обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

Срок за съхранение на данните

"КЕРАТОН" ООД, като администратор на лични данни обработва данните за период с минимална продължителност, съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото  законодателство, в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудовоправни и осигурителни отношения. Останалите данни се съхраняват за срок между 2 месеца и 5 години, според вида на данните, определящи законовото задължение за обработването, включително съхраняването им, както и според вътрешен правилник за организацията и мерките за защита на личните данни.

Права на физическите лица субекти на данни

-      Право на достъп/информация;

-      Право на коригиране на неточни или непълни данни;

-      Право на изтриване (правото да бъдеш забравен);

-      Право на ограничение на обработването;

-      Право на преносимост на данните;

-      Право на възражение срещу обработка,  ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

-      Право на оттегляне на съгласието по всяко време.

Горните права може да упражните чрез отправено писмено искане по електронната поща посочена по-горе или по поща на адрес гр.София, ул.Оборище 131-135 , "КЕРАТОН" ООД. Искането следва да бъде подписано и да съдържа : име и фамилия и адрес за кореспонденция, телефонен номер, описание на искането, дата на искането, подпис на лицето.Срокът за отговор е 1 /един/ месец.

Право на жалба

В случай, че субектът на данни установи, че "КЕРАТОН" ООД нарушава нормативна уредба, той има право да  осъществи контакт с дружеството за изясняване на въпроса, както и право да подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни и пред друг  регулаторен орган.  

Мерки за защита на личните данни  

С Вътрешен правилник за организацията и мерките за защита на личните данни в "КЕРАТОН" ООД  са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични данни и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в Регламент  /ЕС/2016/679.

"КЕРАТОН "ООД си запазва правото да актуализира настоящата Политика за поверителност с цел прилагане на най-актуални политики и спазване на действащото законодателство.

                                                                        Управител : Антон Николов